Algemene Voorwaarden
Reserveer nu uw overnachting reserveer

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
B&B ORGEL THUIS
Artikel 1 : Algemeen
1.1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten
met, leveringen en/of diensten van B&B Orgel Thuis, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van
de gast, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen met de daartoe bevoegde medewerkers van B&B
Orgel Thuis. Eventuele afwijkingen van de onderhavige voorwaarden kunnen door de gast geenszins
geïnterpreteerd worden als een algemene en algehele afwijking van onderhavige voorwaarden. Een afwijking
geldt bovendien slechts voor de desbetreffende aanbieding en/of offerte, overeenkomst, levering en/of dienst,
en vindt geen toepassing voor eerdere en/of toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
1.2. De gast wordt door het aanvaarden van de aanbieding en/of offerte op onweerlegbare wijze geacht
onderhavige algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.
1.3. Indien in het kader van een procedure de nietigheid van een bepaling zoals vervat in onderhavige
algemene voorwaarden door de rechtbank wordt uitgesproken, heeft dit geen gevolgen voor de overige
bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, dewelke integraal van toepassing blijven.
Artikel 2 : Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
2.1. De door B&B Orgel Thuis gevoerde publiciteit is louter informatief, geldt nooit als aanbod zonder meer
en impliceert aldus als dusdanig geen overeenkomst tussen partijen. Catalogi of reclame die door B&B Orgel
Thuis aan de gast worden overgemaakt zijn uitsluitend ten informatieve titel.
2.2. Elke aanbieding en/of offerte van B&B Orgel Thuis is vrijblijvend en louter informatief, en kan
geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.3. Alle vermeldingen op de website van de B&B Orgel Thuis (www.orgelthuis.be) worden geacht te
goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B
Orgel Thuis is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
Artikel 3 : Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Een overeenkomst tussen B&B Orgel Thuis en de gast komt tot stand door een, schriftelijke, telefonische of
elektronische (internet/e-mail) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van B&B Orgel Thuis.
Na het reserveringsverzoek uitgaande van de gast ontvangt deze gast per e-mail een ontvangstbevestiging van
de boeking die als bewijs van de overeenkomst dient, en uiteraard voor zover de accommodatie beschikbaar is.
De door B&B Orgel Thuis gestuurde ontvangstsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in
de geboekte B&B accommodatie, alsmede de factuur. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming
van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de ontvangstsbevestiging onmiddellijk de
juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of
onjuistheden binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan B&B
Orgel Thuis te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd
zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.
Pas na betaling van het voorschot van 50,00 euro conform de factuur door de gast aan B&B Orgel Thuis is de
reservering definitief. Zie hiervoor artikel 4 van de onderhavige voorwaarden.
Artikel 4 : Tarieven en betaling
4.1. De vermelde prijzen zijn per accommodatie per week, weekend, nacht of midweek, tenzij anders
vermeld en voor zover van toepassing. Verder zijn de prijzen van B&B Orgel Thuis :
– steeds inclusief bedlinnen, water, gas, elektriciteit, verwarming en BTW.
– steeds exclusief kosten van een annulering‐ en reisverzekering en eventuele andere kosten zoals onder
andere toeristenbelastingen.
– steeds onder voorbehoud van prijswijziging. B&B Orgel Thuis behoudt zich het recht voor om haar
prijzen te wijzigingen indien een verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding
zouden geven.
4.2. In geval van aanbiedingen waarbij bijvoorbeeld enkele nachten gratis verblijf worden aangeboden,
worden enkel de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de totale som.
Een combinatie van kortingen is niet mogelijk. Bovendien gelden eventuele kortingsacties niet voor reeds
gemaakte boekingen en/of bestaande boekingen.
4.3. Voorafgaand aan het definitief worden van de reservering dient een voorschot van 50,00 euro te
worden betaald door de gast aan B&B Orgel Thuis. De klant ontvangt hiervoor een factuur conform artikel 3
van de huidige algemene voorwaarden.
Een voorschot wordt voorafgaandelijk aan het verblijf betaald door overmaking van het verschuldigde bedrag
op bankrekeningnummer IBAN BE08 7350 0201 0413 met vermelding van het factuurnummer. Het
factuurnummer is terug te vinden op de factuur die samen met de ontvangstbevestiging per e-mailbericht aan
de gast werd toegestuurd. Betaling van het voorschot dient te gebeuren binnen de vijf (5) werkdagen na het
verzenden van de bevestigingsmail door B&B Orgel Thuis.
In geval van niet betaling van de factuur zal de factuurprijs van rechtswege verhoogd worden met
verwijlsinteresten aan de conventionele interestvoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van
10% met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro per invordering. Bovendien laat
elke laattijdige betaling van de facturen uitgaande van B&B Orgel Thuis deze laatste toe om de reservering te
vroegtijdig af te breken en de gast aansprakelijk te stellen voor de reeds gemaakte te kosten, en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling.
De gast kan tevens het saldo of de totale som ineens overschrijven, indien gewenst. Voorafgaandelijk aan deze
betaling dient de gast dit eerst te melden aan B&B Orgel Thuis zodoende dat deze laatste de factuur kan
opmaken en deze per e-mail kan bezorgen aan de gast.
Indien enkel voorafgaandelijk een voorschot werd betaald, dient het overige bedrag bij aanvang van het verblijf
te worden betaald aan het onthaal van B&B Orgel Thuis, en dit in contacten dan wel via creditcard.
4.4. In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk het gehele
bedrag onmiddellijk bij aanvang van het verblijf contant of met creditcard te betalen aan het onthaal van B&B
Orgel Thuis.
4.5. De overige kosten voor bijv. spijzen en dranken dienen bij vertrek door de gast te worden afgerekend.
Artikel 5 : Annulering en wijziging
5.1. De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van veertien
(14) dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen achtentwintig (28) dagen na de
boeking valt. De gast dient hiervan een schriftelijke bevestiging te ontvangen van B&B Orgel Thuis opdat het
reeds betaalde voorschot wordt terug betaald door B&B Orgel Thuis aan de gast.
Na afloop van de in voornoemde termijn van veertien (14) dagen is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke
annulering tegen voldoening van de onderstaande vermelde annuleringskosten:
a. Vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor aankomst worden de boekingskosten en 30 % van de aanvankelijke
prijs gerekend, dan wel wordt het voorschot ingehouden,
b. Vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de dag van aankomst worden boekingskosten en 50 % van het totale
bedrag gerekend.
c. Annuleren op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, of bij het niet opdagen wordt het totale
bedrag doorgerekend, met uitzondering van de boekingskosten.
5.2. Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van eventuele
medegast(en).
5.3. Bij een annulatie door B&B Orgel Thuis dient deze laatste de gast binnen achtenveertig (48) uur (2
werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van
een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert B&B Orgel Thuis de door gast betaalde
reserveringskosten en de eventuele aanbetaling op de verblijfsvergoeding. Deze verplichting vervalt, indien de
oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.
5.4. B&B Orgel Thuis rekent 10,00 euro administratiekosten aan voor boekingen die op verzoek van de gast
gewijzigd moeten worden.
Artikel 6 : Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie
6.1. De overeenkomst tussen B&B Orgel Thuis en de gast is persoonlijk. Geen van de partijen kan haar
rechten en verplichtingen aan derden overdragen, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen met de
daartoe bevoegde medewerkers van B&B Orgel Thuis.
6.2.
De check-in en check-uit tijden worden voorafgaandelijk aan het verblijf per e-mailbericht door B&B Orgel
Thuis aan de gast medegedeeld. Voor aankomsttijden vóór 15.00 uur en na 18.00 uur dient de gast met de
daartoe bevoegde personen van B&B Orgel Thuis vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een
vervroegde of verlate aankomst te bespreken.
6.3. De accommodatie wordt door B&B Orgel Thuis in goede staat aan de gast ter beschikking gesteld.
Indien de gast van mening is dat daarvan geen sprake is, dan dient dit onmiddellijk door de gast te worden
gemeld aan de daartoe bevoegde personen van B&B Orgel Thuis.
De gast dient zich te gedragen als een goed huisvader en dient de B&B accommodatie te gebruiken
overeenkomstig de aan de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis‐ of andere meegebrachte
dieren niet toegestaan in B&B Orgel Thuis.
Ook geldt er in de gehele B&B een rookverbod. Bij overtreding van het rookverbod dient de inbreukmakende
gast een vergoeding te betalen aan B&B Orgel Thuis ten bedrage van 500,00 euro opdat de ruimte rook-, geur,
vlek- en brandvrij kan worden gemaakt.
6.4. De accommodaties van B&B Orgel Thuis mogen uitsluitend worden gebruikt voor verblijfsdoeleinden.
Het is niet toegestaan om de accommodatie te gebruiken met meer dan het voor de accommodatie geldende
maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen). B&B Orgel Thuis kan in dit geval de gast de (verdere)
toegang weigeren tot de accommodatie waarbij de gast geen recht heeft op enige schadevergoeding
desbetreffend.
6.5. De gast is aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin
aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de
beheerder te worden gemeld. Reparatie‐ of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de
eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
6.6. Meubels, decoratiematerialen, linnen en gebruiksvoorwerpen die in de accommodaties van B&B Orgel
Thuis aanwezig zijn, zijn en blijven eigendom van B&B Orgel Thuis. Voorwerpen die de gast onrechtmatig
meeneemt bij het verlaten van de accommodatie zullen worden aangerekend en vereffend.
Artikel 7 : Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B&B Orgel Thuis gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of
schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege,
schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone
weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop
en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d.m., waaronder de gehele of gedeeltelijke
nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van B&B Orgel Thuis kan worden gevergd.
Artikel 8 : Aansprakelijkheid
8.1. B&B Orgel Thuis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het
verblijf in de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart B&B Orgel Thuis tegen aanspraken
dienaangaande.
B&B Orgel Thuis is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van
stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden
en veranderingen aan toegangs‐ of hoofdwegen.
8.2. B&B Orgel Thuis kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove
schuld of de nalatigheid van B&B Orgel Thuis.
8.3. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van B&B Orgel Thuis, indien en
voor zover de B&B uit enige hoofde in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade
en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van B&B Orgel Thuis is voorts steeds
beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van B&B Orgel Thuis in het voorkomende geval zal
uitkeren.
Artikel 9 : Privacy
B&B Orgel Thuis zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen
en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
Artikel 10 : Slotbepaling
12.1. Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
12.2. Ieder geschil aangaande de algemene voorwaarden, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van
de overeenkomst of de facturatie in uitvoering van de overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid
van de Rechtbanken van het arrondissement Limburg.
12.3. Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken,
blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus
dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
DISCLAIMER
B&B ORGEL THUIS
Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door de
toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
gebruiksvoorwaarden.
Informatie
De informatie op deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De
informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een
persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
B&B Orgel Thuis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter
beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, dan zal B&B Orgel Thuis de grootst mogelijk inspanningen
leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. B&B Orgel Thuis kan evenwel niet aansprakelijk worden
gesteld voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Gelieve
de beheerder van de website dan wel B&B Orgel Thuis te contacteren indien u onjuistheden zou vaststellen in
de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden
aangepast, gewijzigd of aangevuld. B&B Orgel Thuis geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de
website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of een tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de
toegang tot of het gebruik van de website.
Links en hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring van de inhoud ervan. B&B Orgel Thuis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over
de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle
uitoefent. B&B Orgel Thuis kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken
ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt B&B Orgel Thuis enige
garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze
websites.
Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of
goedkeuring in vanwege B&B Orgel Thuis met of van deze website of van hun inhoud.
Indien u op u eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, dan vragen wij u eerst contact op te
nemen met de beheerder van de website dan wel met B&B Orgel Thuis.
Aansprakelijkheid
B&B Orgel Thuis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade te wijten aan het (on)rechtstreeks gebruik van deze website of van een andere
inzonderheid. B&B Orgel Thuis is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen
van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs in dien de fout onder het Belgisch recht
als “zware fout” zou gekwalificeerd worden, of door virussen of soortgelijke storende elementen, of, uit de
consultatie of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links of hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op de of
via de website of de informatie die in laatstgenoemde vervat is. Evenmin is B&B Orgel Thuis aansprakelijk voor
de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging,
onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site met inbegrip van de merken, logo’s en tekeningen, data, product- en/of
bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe
aan B&B Orgel Thuis of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie,
verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender
welke wijze van de website is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van B&B Orgel
Thuis. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige
doeleinden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze website is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de
Rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.